ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตในหมวดวัตถุอันตราย

ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตในหมวดวัตถุอันตราย
กฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับวัตถุอันตรายพ.ศ. ๒๕๕๒
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงฉบับที่๓(พ.ศ.๒๕๓๗)ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายพ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๒ ให้กําหนดค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี้
(๑) ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท
(๒) ใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตรายคิดตามกําลังการผลิตต่อปีดังต่อไปนี้
(ก) ไม่ถึงสิบเมตริกตัน ฉบับละ ๕๐๐ บาท
(ข) ตั้งแต่สิบเมตริกตันขึ้นไป แต่ไม่ถึงห้าสิบเมตริกตัน ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
(ค) ตั้งแต่ห้าสิบเมตริกตันขึ้นไป แต่ไม่ถึงหนึ่งร้อยเมตริกตัน ฉบับละ ๑,๕๐๐ บาท
(ง) ตั้งแต่หนึ่งร้อยเมตริกตันขึ้นไป ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท
(๓) ใบอนุญาตนําเข้าวัตถุอันตรายคิดตามปริมาณการนําเข้าต่อปี ดังต่อไปนี้
(ก) ไม่ถึงสิบเมตริกตัน ฉบับละ ๕๐๐ บาท
(ข) ตั้งแต่สิบเมตริกตันขึ้นไป แต่ไม่ถึงห้าสิบเมตริกตัน ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
(ค) ตั้งแต่ห้าสิบเมตริกตันขึ้นไป แต่ไม่ถึงหนึ่งร้อยเมตริกตัน ฉบับละ ๑,๕๐๐ บาท
(ง) ตั้งแต่หนึ่งร้อยเมตริกตันขึ้นไป ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท
(๔) ใบอนุญาตส่งออกวัตถุอันตรายคิดตามปริมาณส่งออกต่อปีดังต่อไปนี้
(ก) ไม่ถึงสิบเมตริกตัน ฉบับละ ๕๐๐ บาท
(ข) ตั้งแต่สิบเมตริกตันขึ้นไป แต่ไม่ถึงห้าสิบเมตริกตัน ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
(ค) ตั้งแต่ห้าสิบเมตริกตันขึ้นไป แต่ไม่ถึงหนึ่งร้อยเมตริกตัน ฉบับละ ๑,๕๐๐ บาท
(ง) ตั้งแต่หนึ่งร้อยเมตริกตันขึ้นไป ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท
(๕) ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย
(ก) ไม่ถึงสิบเมตริกตันต่อปี
(๑) ใช้พื้นที่เฉพาะเพื่อการเก็บรักษาไม่ถึงห้าร้อยตารางเมตร ฉบับละ ๕๐๐ บาท
(๒) ใช้พื้นที่เฉพาะเพื่อการเก็บรักษาตั้งแต่ห้าร้อยตารางเมตร ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
(๓) ใช้พื้นที่เฉพาะเพื่อการเก็บรักษาตั้งแต่หนึ่งพันตารางเมตร ฉบับละ ๑,๕๐๐ บาท
(๔) ใช้พื้นที่เฉพาะเพื่อการเก็บรักษาตั้งแต่สองพันตารางเมตร ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท
(ข) ตั้งแต่สิบเมตริกตันขึ้นไปต่อปีแต่ไม่ถึงห้าสิบเมตริกตันต่อปี
(๑) ใช้พื้นที่เฉพาะเพื่อการเก็บรักษาไม่ถึงหนึ่งพันตารางเมตร ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
(๒) ใช้พื้นที่เฉพาะเพื่อการเก็บรักษาตั้งแต่หนึ่งพันตารางเมตร ฉบับละ ๑,๕๐๐ บาท
(๓) ใช้พื้นที่เฉพาะเพื่อการเก็บรักษาตั้งแต่สองพันตารางเมตรขึ้นไป ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท
(ค) ตั้งแต่ห้าสิบเมตริกตันขึ้นไปต่อปีแต่ไม่ถึงหนึ่งร้อยเมตริกตันต่อปี
(๑) ใช้พื้นที่เฉพาะเพื่อการเก็บรักษาไม่ถึงสองพันตารางเมตร ฉบับละ ๑,๕๐๐ บาท
(๒) ใช้พื้นที่เฉพาะเพื่อการเก็บรักษาตั้งแต่สองพันตารางเมตรขึ้นไป ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท
(ง) ตั้งแต่หนึ่งร้อยเมตริกตันขึ้นไปต่อปี ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท
(๖) ใบอนุญาตผลิตตัวอย่างวัตถุอันตราย ฉบับละ๓๐๐ บาท
(๗) ใบอนุญาตนําเข้าตัวอย่างวัตถุอันตราย ฉบับละ ๓๐๐ บาท
(๘) ใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
(๙) ใบแทนใบอนุญาตตาม (๒) (๓) (๔)และ (๕) ฉบับละ ๕๐๐ บาท
(๑๐) ใบแทนใบอนุญาตตาม (๖) และ (๗) ฉบับละ ๒๐๐ บาท
(๑๑) การต่ออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียมสําหรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
(๑๒) การต่ออายุใบอนุญาตครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียมสําหรับใบอนุญาตแต่ละประเภท

บทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง
พระราชบัญญัติยา
พระราชบัญญัติอาหาร
พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย

ในปัจจุบัน ใบอนุญาตในการดำเนินการทางธุรกิจต่างๆนั้นมีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจนั้นๆว่าอยู่ในรูปแบบใด ดังนั้น การดำเนินการขอใบอนุญาตจะต้องขอตามประเภทที่ทางองค์การอาหารและยาเป็นผู้กำหนดให้ โดยมีค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกันตามแต่ละหมวด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตในหมวดยา
2.ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตในหมวดอาหาร
3.ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตในหมวดเครื่องสำอาง
4.ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตในหมวดเครื่องมือแพทย์
5.ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตในหมวดวัตถุอันตราย

fightingfly2 บริษัท รับจด อย. ชั้นนำของประเทศ รับจด อย เน้นคุณภาพเรามุ่งมั่นที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการ ได้ใบอนุญาต รวดเร็วทันใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทันนำเข้า ผลิต ขาย ลดความเสี่ยงทางภาษีและมีกลยุทธ์เพิ่มยอดขาย
ติดต่อเรา
46/5 ซ.งามวงศ์วาน 6 แยก 21 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
โทร. 02-108-7473 (คุณนัชชา ฝ่ายบุคคล)
แฟกซ์ : 02-1087473 อีเมล : nutcha@fightingfly2.com
เวลาทำการ บริษัทฯ เปิดทำการเวลา 08.00 ถึง 17.00น
COPYRIGHT © 2017 FIGHTINGFLY2. ALL RIGHTS RESERVED.