ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตในหมวดยา

ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตในหมวดยา
กฎกระทรวงฉบับที่ 26 ( พ.ศ. 2537 )ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐
ข้อ 1 ให้ยกเลิก กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 ( พ.ศ. 2522 ) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
ข้อ 2 ให้กำหนดค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี้

( ก ) ประเภทยาแผนปัจจุบัน
( 1 ) ใบอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน ฉบับละ 8,000 บาท
( 2 ) ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ฉบับละ 2,000 บาท
( 3 ) ใบอนุญาตขายส่งยาแผนปัจจุบัน ฉบับละ 1,500 บาท
( 4 ) ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาที่บรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ ฉบับละ 1,000 บาท
( 5 ) ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์ ฉบับละ 1,000 บาท
( 6 ) ใบอนุญาตนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร ฉบับละ 10,000 บาท
( 7 ) การพิสูจน์หรือวิเคราะห์ยาตามตำรับยาที่ขอขึ้นทะเบียน ครั้งละ 1,000 บาท
( 8 ) ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน ฉบับละ 2,000 บาท
( 9 ) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ 100 บาท
( 10 ) ใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน ฉบับละ 100 บาท

( ข) ประเภทยาแผนโบราณ
( 1 ) ใบอนุญาตผลิตยาแผนโบราณ ฉบับละ 1,000 บาท
( 2 ) ใบอนุญาตขายยาแผนโบราณ ฉบับละ 300 บาท
( 3 ) ใบอนุญาตนำหรือสั่งยาแผนโบราณเข้ามาในราชอาณาจักร ฉบับละ 5,000 บาท
( 4 ) การพิสูจน์หรือวิเคราะห์ยาตามตำรับยาที่ขอขึ้นทะเบียน ครั้งละ 500 บาท
( 5 ) ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณ ฉบับละ 500 บาท
( 6 ) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ 100 บาท
( 7 ) ใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณ ฉบับละ 100 บาท

บทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง
พระราชบัญญัติยา
พระราชบัญญัติอาหาร
พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย

ในปัจจุบัน ใบอนุญาตในการดำเนินการทางธุรกิจต่างๆนั้นมีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจนั้นๆว่าอยู่ในรูปแบบใด ดังนั้น การดำเนินการขอใบอนุญาตจะต้องขอตามประเภทที่ทางองค์การอาหารและยาเป็นผู้กำหนดให้ โดยมีค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกันตามแต่ละหมวด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตในหมวดยา
2.ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตในหมวดอาหาร
3.ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตในหมวดเครื่องสำอาง
4.ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตในหมวดเครื่องมือแพทย์
5.ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตในหมวดวัตถุอันตราย

fightingfly2 บริษัท รับจด อย. ชั้นนำของประเทศ รับจด อย เน้นคุณภาพเรามุ่งมั่นที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการ ได้ใบอนุญาต รวดเร็วทันใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทันนำเข้า ผลิต ขาย ลดความเสี่ยงทางภาษีและมีกลยุทธ์เพิ่มยอดขาย
CONTACT
46/5 Soi Ngamwongwan 6-21 T.Bangkhen
A.Muang Nonthaburi 11000
Tel : 02-108-7473, 099-619-7483, 02-009-1899, 091-770-7776
Fax : 02-108-7473 E-Mail : suree@fightingfly2.com
COPYRIGHT © 2017 FIGHTINGFLY2. ALL RIGHTS RESERVED.