ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตในหมวดเครื่องมือแพทย์

ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตในหมวดเครื่องมือแพทย์
กฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้กําหนดค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี้
(๑) ใบจดทะเบียนสถานประกอบการ ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
(๒) ใบอนุญาตผลิตเครื่องมือแพทย์ ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท
(๓) ใบอนุญาตนําเข้าเครื่องมือแพทย์ ฉบับละ ๒๐,๐๐๐ บาท
(๔) ใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์ ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
(๕) ใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์
(ก) การโฆษณาบนสิ่งของที่แจก (Gimmick) ฉบับละ ๒๐๐ บาท
(ข) การโฆษณาอื่น ๆ ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
(๖) ใบรับแจ้งรายการละเอียดผลิตเครื่องมือแพทย์ ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท
(๗) ใบรับแจ้งรายการละเอียดนําเข้าเครื่องมือแพทย์ ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท
(๘) หนังสือรับรอง

(ก) หนังสือรับรองประกอบการนําเข้าเครื่องมือแพทย์
(๑) ไม่เกินสิบรายการ ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
(๒) เกินสิบรายการ ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท
(ข) หนังสือรับรองระบบคุณภาพการผลิตการนําเข้าและ ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
(ค) หนังสือรับรองการส่งออก หนังสือรับรองผู้ผลิต ฉบับละ ๕๐๐ บาท
(ง) หนังสือรับรองฉลากหรือเอกสารกํากับเครื่องมือแพทย์ ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
(จ) หนังสือรับรองการผลิตเครื่องมือแพทย์เพื่อการส่งออก ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
(๙) ใบรับรองการประเมินเครื่องมือแพทย์ตามมาตรา ๒๒ ฉบับละ๑,๐๐๐ บาท
(๑๐) ใบแทนใบจดทะเบียนสถานประกอบการใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๒๐๐ บาท
(๑๑) คําขอจดทะเบียนสถานประกอบการ ฉบับละ ๑๐๐ บาท
(๑๒) คําขออนุญาต ฉบับละ ๑๐๐ บาท
(๑๓) คําขอแจ้งรายการละเอียด ฉบับละ ๑๐๐ บาท
(๑๔) คําขอย้ายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ผลิตนําเข้า ขายหรือ ฉบับละ ๑๐๐ บาท
(๑๕) คําขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการใบจดทะเบียนสถานประกอบการ ฉบับละ ๑๐๐ บาท
(๑๖) คําขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต หรือรายการอื่น ๆ ฉบับละ ๑๐๐ บาท
(๑๗) คําขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบรับแจ้งรายการละเอียดหรือ ฉบับละ ๑๐๐ บาท
(๑๘) การต่ออายุใบจดทะเบียนสถานประกอบการเท่ากับค่าธรรมเนียมใบจดทะเบียนสถานประกอบการประเภทนั้น ๆ แต่ละฉบับ
(๑๙) การต่ออายุใบอนุญาตเท่ากับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทนั้น ๆ แต่ละฉบับ
(๒๐) การต่ออายุใบรับแจ้งรายการละเอียดเท่ากับค่าธรรมเนียมใบรับแจ้งรายการละเอียดประเภทนั้น ๆ แต่ละฉบับ
(๒๑) คําขออื่น ๆ ฉบับละ ๑๐๐ บาท

บทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง
พระราชบัญญัติยา
พระราชบัญญัติอาหาร
พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย

ในปัจจุบัน ใบอนุญาตในการดำเนินการทางธุรกิจต่างๆนั้นมีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจนั้นๆว่าอยู่ในรูปแบบใด ดังนั้น การดำเนินการขอใบอนุญาตจะต้องขอตามประเภทที่ทางองค์การอาหารและยาเป็นผู้กำหนดให้ โดยมีค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกันตามแต่ละหมวด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตในหมวดยา
2.ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตในหมวดอาหาร
3.ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตในหมวดเครื่องสำอาง
4.ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตในหมวดเครื่องมือแพทย์
5.ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตในหมวดวัตถุอันตราย

fightingfly2 บริษัท รับจด อย. ชั้นนำของประเทศ รับจด อย เน้นคุณภาพเรามุ่งมั่นที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการ ได้ใบอนุญาต รวดเร็วทันใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทันนำเข้า ผลิต ขาย ลดความเสี่ยงทางภาษีและมีกลยุทธ์เพิ่มยอดขาย
CONTACT
46/5 Soi Ngamwongwan 6-21 T.Bangkhen
A.Muang Nonthaburi 11000
Tel : 02-108-7473, 099-619-7483, 02-009-1899, 091-770-7776
Fax : 02-108-7473 E-Mail : suree@fightingfly2.com
COPYRIGHT © 2017 FIGHTINGFLY2. ALL RIGHTS RESERVED.