ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตในหมวดอาหาร

ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตในหมวดอาหาร
กฎกระทรวงฉบับที่ 5 (พ.ศ.2522)ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ให้กำหนดค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี้
(1) ใบอนุญาตผลิตอาหารสําหรับโรงงานที่ประกอบกิจการโดยใช้คนงานตั้งแต่ ฉบับละ 3,000 บาท
(2) ใบอนุญาตผลิตอาหารสําหรับโรงงานที่ประกอบกิจการโดยใช้คนงานตั้งแต่ ฉบับละ 5,000 บาท
(3) ใบอนุญาตผลิตอาหารสําหรับโรงงานที่ประกอบกิจการโดยใช้เครื่องจักรตั้งแต่ ฉบับละ 6,000 บาท
(4) ใบอนุญาตผลิตอาหารสําหรับโรงงานที่ประกอบกิจการโดยใช้เครื่องจักรที่มี ฉบับละ 7,000 บาท
(5) ใบอนุญาตผลิตอาหารสําหรับโรงงานที่ประกอบกิจการโดยใช้เครื่องจักรที่มี ฉบับละ 8,000 บาท
(6) ใบอนุญาตผลิตอาหารสําหรับโรงงานที่ประกอบกิจการโดยใช้เครื่องจักรที่มี ฉบับละ 10,000 บาท
(7) ใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร ฉบับละ 15,000 บาท
(8) ใบอนุญาตผลิตอาหารเป็นการเฉพาะคราว ฉบับละ 2,000 บาท
(9) ใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะคราว ฉบับละ 2,000 บาท
(10) ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร ฉบับละ 5,000 บาท
(11) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ 500 บาท
(12) ใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร ฉบับละ 500 บาท
(13) การต่ออายุใบอนุญาตครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทนั้น ๆแต่ละฉบับ

บทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง
พระราชบัญญัติยา
พระราชบัญญัติอาหาร
พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย

ในปัจจุบัน ใบอนุญาตในการดำเนินการทางธุรกิจต่างๆนั้นมีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจนั้นๆว่าอยู่ในรูปแบบใด ดังนั้น การดำเนินการขอใบอนุญาตจะต้องขอตามประเภทที่ทางองค์การอาหารและยาเป็นผู้กำหนดให้ โดยมีค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกันตามแต่ละหมวด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตในหมวดยา
2.ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตในหมวดอาหาร
3.ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตในหมวดเครื่องสำอาง
4.ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตในหมวดเครื่องมือแพทย์
5.ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตในหมวดวัตถุอันตราย

การขออนุญาตโฆษณาอาหาร ปัจจุบันมีกฎหมายควบคุมเกี่ยวกับการโฆษณาหลายฉบับ ซึ่งมีอัตราโทษในการฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าว โดยมีอัตราโทษปรับและจำคุก ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่ทราบถึงกฎหมายดังกล่าว ซึ่งการกระทำความผิดแต่ละครั้งมีโทษปรับจำนวนหลายหมื่นบาทขึ้นไป ขอให้ผู้ประกอบการระวังเรื่องดังกล่าวไว้ด้วย

FIGHTINGFLY2 Co., Ltd รับทำบัญชีเน้นคุณภาพเรามุ่งมั่นที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการ จัดทำบัญชีที่ได้คุณภาพน่าเชื่อถือ ลดความเสี่ยงทางภาษีและมีกลยุทธ์เพิ่มผลกำไร
CONTACT
46/5 Soi Ngamwongwan 6-21 T.Bangkhen
A.Muang Nonthaburi 11000
Tel : 02-591-8134-6, 02-009-1899, 099-619-7483
086-386-0035, 091-770-7776
Fax : 02-108-7473 E-Mail : Suree@fightingfly2.com
COPYRIGHT © 2017 FIGHTINGFLY2. ALL RIGHTS RESERVED.