ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตในหมวดอาหาร

ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตในหมวดอาหาร
กฎกระทรวงฉบับที่ 5 (พ.ศ.2522)ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ให้กำหนดค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี้
(1) ใบอนุญาตผลิตอาหารสําหรับโรงงานที่ประกอบกิจการโดยใช้คนงานตั้งแต่ ฉบับละ 3,000 บาท
(2) ใบอนุญาตผลิตอาหารสําหรับโรงงานที่ประกอบกิจการโดยใช้คนงานตั้งแต่ ฉบับละ 5,000 บาท
(3) ใบอนุญาตผลิตอาหารสําหรับโรงงานที่ประกอบกิจการโดยใช้เครื่องจักรตั้งแต่ ฉบับละ 6,000 บาท
(4) ใบอนุญาตผลิตอาหารสําหรับโรงงานที่ประกอบกิจการโดยใช้เครื่องจักรที่มี ฉบับละ 7,000 บาท
(5) ใบอนุญาตผลิตอาหารสําหรับโรงงานที่ประกอบกิจการโดยใช้เครื่องจักรที่มี ฉบับละ 8,000 บาท
(6) ใบอนุญาตผลิตอาหารสําหรับโรงงานที่ประกอบกิจการโดยใช้เครื่องจักรที่มี ฉบับละ 10,000 บาท
(7) ใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร ฉบับละ 15,000 บาท
(8) ใบอนุญาตผลิตอาหารเป็นการเฉพาะคราว ฉบับละ 2,000 บาท
(9) ใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะคราว ฉบับละ 2,000 บาท
(10) ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร ฉบับละ 5,000 บาท
(11) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ 500 บาท
(12) ใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร ฉบับละ 500 บาท
(13) การต่ออายุใบอนุญาตครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทนั้น ๆแต่ละฉบับ

บทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง
พระราชบัญญัติยา
พระราชบัญญัติอาหาร
พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย

ในปัจจุบัน ใบอนุญาตในการดำเนินการทางธุรกิจต่างๆนั้นมีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจนั้นๆว่าอยู่ในรูปแบบใด ดังนั้น การดำเนินการขอใบอนุญาตจะต้องขอตามประเภทที่ทางองค์การอาหารและยาเป็นผู้กำหนดให้ โดยมีค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกันตามแต่ละหมวด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตในหมวดยา
2.ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตในหมวดอาหาร
3.ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตในหมวดเครื่องสำอาง
4.ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตในหมวดเครื่องมือแพทย์
5.ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตในหมวดวัตถุอันตราย

การขออนุญาตโฆษณาอาหาร ปัจจุบันมีกฎหมายควบคุมเกี่ยวกับการโฆษณาหลายฉบับ ซึ่งมีอัตราโทษในการฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าว โดยมีอัตราโทษปรับและจำคุก ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่ทราบถึงกฎหมายดังกล่าว ซึ่งการกระทำความผิดแต่ละครั้งมีโทษปรับจำนวนหลายหมื่นบาทขึ้นไป ขอให้ผู้ประกอบการระวังเรื่องดังกล่าวไว้ด้วย

fightingfly2 บริษัท รับจด อย. ชั้นนำของประเทศ รับจด อย เน้นคุณภาพเรามุ่งมั่นที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการ ได้ใบอนุญาต รวดเร็วทันใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทันนำเข้า ผลิต ขาย ลดความเสี่ยงทางภาษีและมีกลยุทธ์เพิ่มยอดขาย
ติดต่อเรา
46/5 ซ.งามวงศ์วาน 6 แยก 21 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
โทร. 02-108-7473 (คุณนัชชา ฝ่ายบุคคล)
แฟกซ์ : 02-1087473 อีเมล : nutcha@fightingfly2.com
เวลาทำการ บริษัทฯ เปิดทำการเวลา 08.00 ถึง 17.00น
COPYRIGHT © 2017 FIGHTINGFLY2. ALL RIGHTS RESERVED.