fightingfly2 > บริการของเรา > รับดูแลกฎหมาย


บริการงานด้านทนายความ
บริการว่าความทุกสถานที่ ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา

คดีครอบครัว
• ฟ้องหย่า
• การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม
• เรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู
• แบ่งทรัพย์สินระหว่างคู่สมรส
• ทำสัญญาก่อนสมรส

คดีมรดก
• จัดการมรดก
• จัดทำพินัยกรรม
• ผู้จัดการมรดกเฉพาะส่วน
• โอนเปลี่ยนนามผู้จัดการมรดก
• แบ่งทรัพย์มรดก

คดีบังคับคดี
• ทวงหนี้การค้า
• สืบทรัพย์
• ยึดทรัพย์
• อายัดทรัพย์
• บังคับคดีขับไล่/รื้อถอน
• ขายทอดตลาด

งานด้านที่ปรึกษา/นิติกรรมสัญญา
• ร่างสัญญา
• ร่างสัญญาเช่าซื้อ
• ร่างสัญญาจะซื้อจะขาย
• รับปรึกษาดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายและปํญหาด้านภาษีอากร
• เป็นที่ปรึกษากฎหมายโครงการเกี่ยวกับธุรกิจ การลงทุนทางการค้า และอุตสาหกรรม
• เป็นที่ปรึกษากฎหมายแก่บริษัท ห้างหุ่นส่วน มูลนิธิ สมาคม และนิติบุคคลประเภทต่างๆ
• ดำเนินการปรึกษาเจรจาต่อรองร่วม เพื่อระงับข้อพิพาทต่างๆ ที่เกิดขึ้น
• วางระบบบริษัท

คดีแรงงาน
• ดำเนินกระบวนการพิจารณาในชั้นศาล
• ร่างสัญญาจ้างแรงงาน
• ให้ปรึกษาเกี่ยวกับการจ้างแรงงาน
• วางระบบด้านกฎหมายแรงงานของบริษัท องค์กรต่างๆ

บริการด้านอื่นๆ
• ดำเนินการจัดอบรม สัมมนา เผยแพร่ความรู้ทางด้านข้อมูลข่าวสารทางด้านกฎหมาย เช่น กฎหมายธุรกิจ กฎหมายแรงงาน กฎหมายภาษีอากร กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายอาหารและยา กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ฯลฯ
• ติดต่อประสานงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
• ดำเนินการในเรื่องที่ดิน
– ตรวจสอบที่ดิน
– แบ่งกรรมสิทธิ์รวม
– ขอถือกรรมสิทธิ์รวม
– รวมโฉนดที่ดิน
– ให้ถือกรรมสิทธิ์รวม
– ฯลฯ

บริการติดตามทวงถามหนี้
หลักเกณฑ์ในการทำงาน
1. ยึดหลัก บริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าบริการ ต่อเมื่อลูกหนี้ได้จ่ายชำระหนี้กับท่านแล้ว
2. ยึดหลัก การประนีประนอม เพื่อรักษาสัมพันธ์ภาพระหว่างท่านกับลูกหนี้ (เว้นแต่ได้รับแจ้งทางบริษัทเป็นหนังสือให้ดำเนินการด้วยวิธีกดดันมากกว่าปกติ)

ขั้นตอนการทำงาน
1. ทีมงานของเราจะตรวจสอบเอกสารของลูกหนี้จากท่านและหาข้อมูลของลูกหนี้เพิ่มเติม
2. ทีมทนายจะส่งจดหมายแจ้งการชำระหนี้ไปที่ลูกหนี้ 3 ฉบับระดับเนื้อหาแตกต่างตามวาระที่จัดส่ง
3. ทีมทนายจะติดต่อลูกหนี้ เพื่อเจรจาการชำระหนี้โดยทางจดหมายและทางโทรศัพท์
4. ทีมทนายจะไปพบที่สถานที่ประกอบการของลูกหนี้เพื่อดูสภาพกิจการลูกหนี้ (ต่อเมื่อได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากท่านซึ่งจะคิดค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมตามระยะทาง)
5. ดำเนินคดีฟ้องร้องตามกฎหมายขึ้นอยู่กับแล้วแต่กรณีซึ่งจะมีการวิเคราะห์จากทีมทนายถึงความคุ้มค่า และได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากท่านให้ฟ้องร้องดำเนินคดี ส่วนค่าทนายความและค่าธรรมเนียมศาล ทางทีมงานจะดำเนินการเบิกเพิ่มเติม
***จัดส่งสรุปรายงานความคืบหน้าในการติดตามหนี้ของลูกหนี้ให้กับท่านทุกเดือนโดยทางจดหมายหรือทางอีเมล์***

งานฟ้องคดี
ดำเนินการฟ้องและดำเนินคดีกับลูกหนี้ในศาลชั้นต้น จนถึงการส่งคำบังคับ (จะดำเนินการฟ้องต่อเมื่อได้รับหนังสืออนุมัติฟ้องจากท่าน)

งานสืบทรัพย์
การดำเนินการ
1. คัดทะเบียนบ้านหรือหนังสือรับรองบริษัทตามภูมลำเนาของลูกหนี้
2. จัดทำแผนที่การเดินทางไปบ้านลูกหนี้ และถ่ายรูปประกอบ (กรณีมีหนังสือแจ้งจากท่านให้ไปเจรจายังที่อยู่ลูกหนี้)
3. สืบหาสถานที่ทำงานหรือสถานที่ประกอบกิจการของลูกหนี้
4. สืบหาการครอบครองทรัพย์สินของลูกหนี้

งานบังคับคดี
การดำเนินการ
ยึดทรัพย์ อายัดทรัพย์ของจำเลยเพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษา
งานติดตามทวงถามและรายงานเพื่อการตัดหนี้สูญ
การดำเนินการ
1. ตรวจสอบสืบหาภูมิลำเนาของลูกหนี้
2. ติดต่อกับลูกหนี้ทางโทรศัพท์
3. ออกหนังสือบอกกล่าวให้ลูกหนี้ชำระหนี้
4. จัดทำรายงานเพื่อการตัดหนี้สูญ
***ค่าใช้จ่ายและรายละเอียดอื่นๆ กรุณาติดต่อสอบถามจากทีมงานของเราโดยตรง***

งานแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดี ตาม พ.ร.บ. เช็คและคดีอาญา
การดำเนินการ
รับมอบอำนาจ เพื่อแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน

fightingfly2 บริษัท รับจด อย. ชั้นนำของประเทศ รับจด อย เน้นคุณภาพเรามุ่งมั่นที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการ ได้ใบอนุญาต รวดเร็วทันใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทันนำเข้า ผลิต ขาย ลดความเสี่ยงทางภาษีและมีกลยุทธ์เพิ่มยอดขาย
ติดต่อเรา
46/5 ซ.งามวงศ์วาน 6 แยก 21 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
โทร. 02-108-7473 (คุณนัชชา ฝ่ายบุคคล)
แฟกซ์ : 02-1087473 อีเมล : nutcha@fightingfly2.com
เวลาทำการ บริษัทฯ เปิดทำการเวลา 08.00 ถึง 17.00น
COPYRIGHT © 2017 FIGHTINGFLY2. ALL RIGHTS RESERVED.