บริการงานด้านทนายความ


บริการงานด้านทนายความ
บริการว่าความทุกสถานที่ ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา

คดีครอบครัว
• ฟ้องหย่า
• การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม
• เรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู
• แบ่งทรัพย์สินระหว่างคู่สมรส
• ทำสัญญาก่อนสมรส

คดีมรดก
• จัดการมรดก
• จัดทำพินัยกรรม
• ผู้จัดการมรดกเฉพาะส่วน
• โอนเปลี่ยนนามผู้จัดการมรดก
• แบ่งทรัพย์มรดก

คดีบังคับคดี
• ทวงหนี้การค้า
• สืบทรัพย์
• ยึดทรัพย์
• อายัดทรัพย์
• บังคับคดีขับไล่/รื้อถอน
• ขายทอดตลาด

งานด้านที่ปรึกษา/นิติกรรมสัญญา
• ร่างสัญญา
• ร่างสัญญาเช่าซื้อ
• ร่างสัญญาจะซื้อจะขาย
• รับปรึกษาดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายและปํญหาด้านภาษีอากร
• เป็นที่ปรึกษากฎหมายโครงการเกี่ยวกับธุรกิจ การลงทุนทางการค้า และอุตสาหกรรม
• เป็นที่ปรึกษากฎหมายแก่บริษัท ห้างหุ่นส่วน มูลนิธิ สมาคม และนิติบุคคลประเภทต่างๆ
• ดำเนินการปรึกษาเจรจาต่อรองร่วม เพื่อระงับข้อพิพาทต่างๆ ที่เกิดขึ้น
• วางระบบบริษัท

คดีแรงงาน
• ดำเนินกระบวนการพิจารณาในชั้นศาล
• ร่างสัญญาจ้างแรงงาน
• ให้ปรึกษาเกี่ยวกับการจ้างแรงงาน
• วางระบบด้านกฎหมายแรงงานของบริษัท องค์กรต่างๆ

บริการด้านอื่นๆ
• ดำเนินการจัดอบรม สัมมนา เผยแพร่ความรู้ทางด้านข้อมูลข่าวสารทางด้านกฎหมาย เช่น กฎหมายธุรกิจ กฎหมายแรงงาน กฎหมายภาษีอากร กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายอาหารและยา กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ฯลฯ
• ติดต่อประสานงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
• ดำเนินการในเรื่องที่ดิน
– ตรวจสอบที่ดิน
– แบ่งกรรมสิทธิ์รวม
– ขอถือกรรมสิทธิ์รวม
– รวมโฉนดที่ดิน
– ให้ถือกรรมสิทธิ์รวม
– ฯลฯ

fightingfly2 บริษัท รับจด อย. ชั้นนำของประเทศ รับจด อย เน้นคุณภาพเรามุ่งมั่นที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการ ได้ใบอนุญาต รวดเร็วทันใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทันนำเข้า ผลิต ขาย ลดความเสี่ยงทางภาษีและมีกลยุทธ์เพิ่มยอดขาย
CONTACT
46/5 Soi Ngamwongwan 6-21 T.Bangkhen
A.Muang Nonthaburi 11000
Tel : 02-108-7473, 099-619-7483, 02-009-1899, 091-770-7776
Fax : 02-108-7473 E-Mail : suree@fightingfly2.com
COPYRIGHT © 2017 FIGHTINGFLY2. ALL RIGHTS RESERVED.