บริการติดตามทวงถามหนี้


บริการติดตามทวงถามหนี้
หลักเกณฑ์ในการทำงาน
1. ยึดหลัก บริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าบริการ ต่อเมื่อลูกหนี้ได้จ่ายชำระหนี้กับท่านแล้ว
2. ยึดหลัก การประนีประนอม เพื่อรักษาสัมพันธ์ภาพระหว่างท่านกับลูกหนี้ (เว้นแต่ได้รับแจ้งทางบริษัทเป็นหนังสือให้ดำเนินการด้วยวิธีกดดันมากกว่าปกติ)

ขั้นตอนการทำงาน
1. ทีมงานของเราจะตรวจสอบเอกสารของลูกหนี้จากท่านและหาข้อมูลของลูกหนี้เพิ่มเติม
2. ทีมทนายจะส่งจดหมายแจ้งการชำระหนี้ไปที่ลูกหนี้ 3 ฉบับระดับเนื้อหาแตกต่างตามวาระที่จัดส่ง
3. ทีมทนายจะติดต่อลูกหนี้ เพื่อเจรจาการชำระหนี้โดยทางจดหมายและทางโทรศัพท์
4. ทีมทนายจะไปพบที่สถานที่ประกอบการของลูกหนี้เพื่อดูสภาพกิจการลูกหนี้ (ต่อเมื่อได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากท่านซึ่งจะคิดค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมตามระยะทาง)
5. ดำเนินคดีฟ้องร้องตามกฎหมายขึ้นอยู่กับแล้วแต่กรณีซึ่งจะมีการวิเคราะห์จากทีมทนายถึงความคุ้มค่า และได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากท่านให้ฟ้องร้องดำเนินคดี ส่วนค่าทนายความและค่าธรรมเนียมศาล ทางทีมงานจะดำเนินการเบิกเพิ่มเติม
***จัดส่งสรุปรายงานความคืบหน้าในการติดตามหนี้ของลูกหนี้ให้กับท่านทุกเดือนโดยทางจดหมายหรือทางอีเมล์***

งานฟ้องคดี
ดำเนินการฟ้องและดำเนินคดีกับลูกหนี้ในศาลชั้นต้น จนถึงการส่งคำบังคับ (จะดำเนินการฟ้องต่อเมื่อได้รับหนังสืออนุมัติฟ้องจากท่าน)

งานสืบทรัพย์
การดำเนินการ
1. คัดทะเบียนบ้านหรือหนังสือรับรองบริษัทตามภูมลำเนาของลูกหนี้
2. จัดทำแผนที่การเดินทางไปบ้านลูกหนี้ และถ่ายรูปประกอบ (กรณีมีหนังสือแจ้งจากท่านให้ไปเจรจายังที่อยู่ลูกหนี้)
3. สืบหาสถานที่ทำงานหรือสถานที่ประกอบกิจการของลูกหนี้
4. สืบหาการครอบครองทรัพย์สินของลูกหนี้

งานบังคับคดี
การดำเนินการ
ยึดทรัพย์ อายัดทรัพย์ของจำเลยเพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษา
งานติดตามทวงถามและรายงานเพื่อการตัดหนี้สูญ
การดำเนินการ
1. ตรวจสอบสืบหาภูมิลำเนาของลูกหนี้
2. ติดต่อกับลูกหนี้ทางโทรศัพท์
3. ออกหนังสือบอกกล่าวให้ลูกหนี้ชำระหนี้
4. จัดทำรายงานเพื่อการตัดหนี้สูญ
***ค่าใช้จ่ายและรายละเอียดอื่นๆ กรุณาติดต่อสอบถามจากทีมงานของเราโดยตรง***

งานแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดี ตาม พ.ร.บ. เช็คและคดีอาญา
การดำเนินการ
รับมอบอำนาจ เพื่อแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน

fightingfly2 บริษัท รับจด อย. ชั้นนำของประเทศ รับจด อย เน้นคุณภาพเรามุ่งมั่นที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการ ได้ใบอนุญาต รวดเร็วทันใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทันนำเข้า ผลิต ขาย ลดความเสี่ยงทางภาษีและมีกลยุทธ์เพิ่มยอดขาย
CONTACT
46/5 Soi Ngamwongwan 6-21 T.Bangkhen
A.Muang Nonthaburi 11000
Tel : 02-108-7473, 099-619-7483, 02-009-1899, 091-770-7776
Fax : 02-108-7473 E-Mail : suree@fightingfly2.com
COPYRIGHT © 2017 FIGHTINGFLY2. ALL RIGHTS RESERVED.